Prečo Jan Mukařovský?

Tento rok si pripomíname 80. výročie publikovania jedného z ťažiskových textov Jana Mukařovského Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty (1936), ktorý napísal počas svojho pôsobenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V tejto skutočnosti spájajúcej Jana Mukařovského priamo so slovenským prostredím nachádzame vynikajúcu príležitosť, ako jeho myšlienky a skúmania najrôznejších problémov estetiky nanovo – optikou aktuálnej situácie v oblasti estetiky, ako aj v umení – preskúmať a reflektovať.

Cieľom konferencie bude reflektovať aktuálnosť estetických skúmaní Jana Mukařovského, ako aj upriamiť pozornosť na faktory, ktoré sa z reflexií jeho diela tak trocha vytratili. Pritom sa chceme sústrediť na dva ťažiskové, vzájomne protikladné a úzko previazané faktory Mukařovského chápania oblasti estetična a umenia: sociálnosťautonómnosť. J. Mukařovský vo svojej estetike poukazuje, že široká diferencovanosť spoločenského kontextu vedie zároveň k bohatej rozvrstvenosti, diferencovanosti estetična. Na druhej strane vystupuje faktor autonómnosti estetična – schopnosť izolácie fenoménu z priamych vzťahov k spoločenskej skutočnosti, schopnosť najzreteľnejšie sa prejavujúca v umení, ktoré ako autonómny znak neodkazuje na konkrétny fakt či význam, ale naopak vzťahuje sa principiálne na celok skutočnosti vnímateľa.

Priestor konferencie chceme venovať hlbšiemu skúmaniu, rozpracovaniu či problematizácii načrtnutých tém Mukařovského estetiky. Veríme, že našou konferenciou sa nám podarí aktívne prispieť k oživeniu diskusií, sústredených na reflexiu problematiky estetična a umenia. Chceme poukázať na aktuálne chápanie týchto fenoménov a možnosti aplikácie Mukařovského metodológie v kontexte súčasného estetického diskurzu. V ére stierania hraníc medzi umeleckým a mimoumeleckým diskurzom sa Mukařovského štúdie o estetickej hodnote či funkcii ukazujú ako nadčasové.

Tematické okruhy:

  • estetické a mimoestetické funkcie, hodnoty a normy
  • umenie ako autonómny a komunikačný znak
  • estetika a estetično ako sociologické fakty
  • estetika každodennosti
  • estetická norma a antropologické konštanty
  • estetická norma a pravidlá umenia
  • estetická funkcia a hodnota súčasnej vizuálnej kultúry
  • interpretácia populárnej kultúry
  • Mukařovského metodológia v kontexte súčasného estetického diskurzu
Reklamy